ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)

การพัฒนาของมนุษษย์ เป็นสิ่งที่บอกได้ว่าการสร้างขึ้นมานั้นเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและประเมินถึงการพัฒนาของประเทศ โดยไม่ได้มีเพียงแค่การเจริญเติบโตชองเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นนโยบายที่ใช้เพื่อแก้ไข้ปัญหาระดับชาติ ซึ่งตามทฤษฏีของในแต่ละนโยบายเป็นระดับชาติที่สามารถกำหนดถึงทิศทางและเป็นไปของประเทศ ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันกับการพัฒนาถึงความแตกต่างของมนุษย์  และ ความขัดแย้งของมนุษยชาติ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นถึงการให้ลำดับความสำคัญของนโยบายรัฐบาลโลก

โดยค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ เป็นตัววัดระดับได้ถึงความสำเร็จของมนุษยชาติ ในการมีชีวิตที่ยืนยาวประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจที่ดัสำหรับการดำรงอยู่ และ มีมาตรฐานการปกครองที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นซึ่ง การปกครองที่ดีจะทำให้พัฒนาการของมนุษย์นั้นดี และ คุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่วนใหญ่แล้วในการคิดคำนวนค่าดัชนีจะแสดงออกมาเป็นค่าเฉลี่ย เรขาคณิตและ มิติข้อมูล

ทางด้านมิติข้อมูลที่สำคัญ ของการพัฒนามนุษย์ อันดับแรก คือ ด้านสุขภาพ เนื่องจากการมีสุขภาพ และ สุขลักษณะที่ดี จะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี การทำงานหรือการจัดการในด้านต่างๆพัฒนามากยิ่งขึ้นจากนั้นจะเป็นการเพิ่มในด้านการพัฒนาของค่าเฉลี่ยอื่นๆเข้าไปอย่างการศึกษา ค่าครองชีพรายรับรายจ่าย และ ความสมดุล จากนั้นจะรวบรวมเป็นผลสรุปและแสดงออกเป็นค่าดัชนีที่มีข้อมูลทางเทคนิคต่างๆในการเจาะจงถึงรายละเอียดนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจได้โดยง่าย

สิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความไม่เสมอภาคกันของโลก ถึงการพัฒนาการด้านมนุษย์ ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ที่เพิ่มขีดจำกำในการดูแลรักษาพยาบาล พร้อมทั้งการพัฒนาความเหลี่ยทล้ำทางเทศและความยากจน และ สะท้อนความไม่เสมอภาค โดยการทำภาคผนวกในการทำสถิติของรายงาน