การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ช่วยในด้านใดบ้าง

ทุกวันนี้เรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ มีมากขึ้นเป็นลำดับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการสร้างความสะดวกสบาย ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นการทดแทนเวลาที่จะต้องเสียไปให้มีเวลาในการไปทำสิ่งต่าง มากขึ้น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ให้เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องทุ่นแรงการทำงานไปในตัว ดังที่เราจะเห็นได้ว่าปัญญาประดิษฐ์ทุกวันนี้ได้แทรกซึมเข้าไปยังหลายๆ ภาคส่วน หลายๆ ด้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนจากการมีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเหลือด้านต่างๆ มีดังนี้

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้

  1. ด้านการแพทย์ – เราจะเห็นว่าตามโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ ได้มีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์โรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการนำ IBM Watson มาช่วยในการวิเคราะห์การรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น
  2. ด้านการเงินการธนาคาร – เห็นได้ว่าทุกวันนี้ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารนิยมใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือด้านต่างๆ มากขึ้นดังนั้นแนวโน้มที่จะใช้ AI เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าก็มีมากขึ้นตามลำดับไปด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับปรึกษาปัญหาด้านธุรกรรมการเงิน, ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินลดปัญหาการทุจริต ยกตัวอย่างเช่น City Union Bank อินเดีย เลือกใช้หุ่นยนต์ชื่อ Lakshmi ให้เป็นผู้ช่วยลูกค้าเกี่ยวกับการบอกยอดเงินคงเหลือและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
  3. ด้านการขนส่งสาธารณะ – ทุกวันนี้เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการผลิตสิ่งเหล่านี้ก็คือ AI พวกเขาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวในการจดจำเส้นทาง วิเคราะห์เส้นทาง หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเป็นตัวช่วยในการขับขี่ให้กับมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะค่อยๆ ได้เห็นการพัฒนามากขึ้นเป็นลำดับอย่างแน่นอน
  4. ด้านอุตสาหกรรมการผลิต – นี่ก็เป็นอีกด้านที่ AI สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสิ้นเชิง โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งมีการเลือกนำเอา AI มาใช้แทนแรงงานคน อุตสาหกรรมที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งในอนาคตปัญญาประดิษฐ์ เหล่านี้อาจจะยิ่งสร้างความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ได้
  5. ด้านการเกษตร – การเกษตรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกเรามาแต่ดั้งเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้พอโลก พัฒนาการเกษตรก็จำเป็นต้องพัฒนาตามไปด้วย การนำ AI เข้ามาใช้ก็เพื่อต้องการยกระดับผลผลิตและการเพิ่มอัตราผลผลิตให้เป็นที่น่าพอใจนั่นเอง

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการมีปัญญาประดิษฐ์ สามารถพัฒนาให้เข้ามาช่วยในด้านใดได้บ้างถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำความสะดวกสบาย มายังมนุษย์โลกอีกไม่รู้จบในอนาคตข้างหน้า